Slovakia

Download information leaflet - Slovakia

Miesto stretnutia . . .
pre všetkřch užÝvateľov a vřrobcov
referenčnřch materißlov
Kto sme?
Cieľom Virtuálneho inštitútu pre referenčné materiály (VIRM) je ponuka miesta na stretnutie pre komunitu využívajúcu referenčné materiály (RM). Táto pozostáva z aktívneho konzorcia expertov z celej Európy zastupujúcich výskumné ústavy, štátne a súkromné laboratóriá, výrobcov referenčných materiálov a zástupcov priemyslu.
Cieľom je sprostredkovanie odovzdávania informácií a poradenstva, znalostí a pomoci v oblasti referenčných materiálov a príbuzných oblastí. Inovatívny charakter VIRM je daný jeho virtuálnou štruktúrou, ktorá zjednocuje minimálnu logistickú infraštruktúru s maximálnou efektívnosťou celoeurópskej siete ICT.
Hlavným cieľom združenia je zlepšenie kontroly kvality produktov a procesov prostredníctvom podpory, iniciácie a sprostredkovania zvýšeného využitia referenčných materiálov a súvisiacich oblastí (kalibrácia, medzilaboratórne porovnania a akreditácia). Činnosť je zameraná najmä, ale nie iba, na oblasti životného prostredia, potravín, priemyselných a farmaceutických výrobkov a klinickej medicíny. Rozsah poskytovaných služieb sa vyvinie v závislosti od príjmov z účastníckych poplatkov.
Poradenské centrum VIRM je v Taliansku (QualityConsult, IT).
Pre koho?
VIRM je pre každého, kto musí udržiavať vysokú kvalitu práce. Správne merania sú podstatné pri zachovaní a kontrole kvality výrobkov a procesov vo výskume, výrobe a obchode. Zabezpečujú plnenie národných noriem a tým podporujú rozvoj priemyslu a dlhodobo udržateľný ekonomický rast.
Čo ponúkame?
VIRM ponúka prostredníctvom svojej webovskej stránky širokú paletu užitočných nástrojov v oblasti referenčných materiálov a kontroly kvality. Webovská stránka Virtuálneho inštitútu je kľúčovým prepojením medzi členmi VIRM. Ponúka rozsiahle možnosti vyhľadávania (osôb, projektov, referenčných materiálov a pod.) a je pre Vás centrálnym miestom na odovzdávanie informácií (www.VIRM.net). Členovia a prispievatelia budú mať neobmedzený prístup ku spoločnému zdieľaniu informácií cez pravidelne vydávaného Spravodajcu pre užívateľov aj výrobcov referenčných materiálov. Tieto budú zahŕňať:
•         prehľadávateľnú databázu (napr. „Hľadaj RM“, vrátane doplnkových možností prehľadávania)
•         knižnicu (stiahnuteľných) „spoločných stanovísk“, návodov súvisiacich s využitím referenčných materiálov, kontrolou a zabezpečením kvality, rutinnými analýzami a pod.
•         internetové prepojenia na súvisiace projekty a doplnkové databázy
•         udalosti (konferencie, semináre, školenia)
•         výrobcov RM
•         pomoc užívateľom a poradenstvo
•         komentáre
•         otvorené hranice, s Národnými kontaktnými strediskami na prekonanie jazykových bariér
•         kontakty na všetky hlavné organizácie v oblasti RM
•         miesto pre odkazy, umožňujúce zviditeľniť Vašu činnosť v oblasti RM
•         elektronického Spravodajcu
•         konzultačné služby poskytujúce cielené expertné poradenstvo v rámci komplexných problematík
•         vyhľadávanie špeciálnych služieb
Ďalšie možnosti a vysvetlenia:
Poradenské centrum VIRM
Toto je jediná fyzická časť Virtuálneho inštitútu, ktorá slúži ako technické poradenské centrum, prepájacie stredisko na jednotlivých expertov a sekretariát. Zamestnanci sa starajú o pravidelné obnovovanie webovskej stránky, ale taktiež sú k dispozícii odpovedať na Vaše otázky. Tieto otázky sú posielané ďalej špecializovaným členom VIRM (info@VIRM.net).
Národné kontaktné strediská
NKS sú založené vo všetkých európskych krajinách. Budú rozosielať informácie, sú pripravené na Vaše otázky a hovoria Vaším jazykom.
Spravodajca
Bude obnovovaný a rozosielaný cez e-mail s najnovšími informáciami, správami, konferenciami, novými RM a pod. z prostredia spoločenstva zaoberajúceho sa referenčnými materiálmi.
Prepojenia
VIRM bude spájať všetkých účastníkov komunity využívajúcej referenčné materiály. Bude poskytovať prepojenia na výrobcov a užívateľov RM, medzinárodné organizácie: na Vás.
Prispievateľ?
Byť prispievateľom Vám umožní prístup ku všetkým službám VIRM, dodávanie Spravodajcu, využitie databáz, sťahovanie informácií a pod. Za služby sa platí ročný poplatok 150 €, možnosti uplatnenia zníženia poplatku sú k dispozícii na našej webovskej stránke. Zaregistrovať sa môžete priamo „on-line“ vyplnením aplikačného formulára na webovskej stránke www.VIRM.net.
Pripojte sa k nám a zvýšte hodnotu Vašich aktivít.
Spojte sa s nami
Národné kontaktné stredisko VIRM pre Slovenskú republiku je:
Dr. J. SLOBODNÍK
Environmental Institute
Okružná 784/42
972 41 Koš
Slovenská Republika
E-mail: ei@ei.sk, slobodnik@ei.sk
Tel:               +421.46.5420719
Fax:              +421.46.5430917
Navštívte našu webovskú stránku na: http://www.VIRM.net.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo komentárov spojte sa s naším medzinárodným poradenským centrom na: info@VIRM.net.

Comments are closed.